Prečítajte si podmienky a pokyny

DriverReviews prevádzkuje spoločnosť Blackcircles.com Limited (číslo spoločnosti SC224310), ktorej sídlo je na adrese Tanfield, Edinburgh, Škótsko EH3 5DA („DriverReviews“). Tieto podmienky a pokyny sa vzťahujú na recenzie odoslané do DriverReviews nasledujúce nákup od DriverReviews’ partneri (“Partneri“). Zhromaždené recenzie sa ďalej zverejňujú na všetkých stránkach programu Partners’ platformy  (každá je “Platforma&dquo;). Ďalšie možné spôsoby použitia recenzií nájdete nižšie v časti „Práva, ktoré nám dávate na používanie odoslaných recenzií“.

Neexistuje žiadna povinnosť poskytnúť akúkoľvek recenziu.

Kto môže odosielať recenzie?

Recenzie a komentáre zhromaždené DriverReviews, vrátane všetkých textov, informácií, fotografií, videí, komentárov a hodnotení (súhrnne „recenzie“) môžu posielať iba kupujúci produktov a/alebo služieb, ktorých môžeme potvrdiť skutočne uskutočnili nákup (každý z nich je „overený kupujúci“). Odporúčame zdieľanie autentických a užitočných recenzií od overených kupujúcich. Pre každú veľkosť pneumatiky zakúpenú v rámci jednej transakcie je možné odoslať iba jednu recenziu.

Sú recenzie anonymné?

Všetky recenzie zverejnené na platforme sú zverejnené anonymne. Na pozadí môže DriverReviews prepojiť vašu recenziu s vašou objednávkou produktu a/alebo služby zakúpenej na jednej z našich partnerských platforiem; je to len preto, aby DriverReviews mohol potvrdiť, že ste overený kupujúci.

Vedľa vašej recenzie sa zobrazí značka, model a vek vášho vozidla vrátane značky, modelu a veľkosti zakúpenej pneumatiky. To pomáha ostatným používateľom a potenciálnym kupujúcim urobiť informovanejšie rozhodnutie o svojom nákupe.

Vaše meno a osobné údaje vrátane registračného čísla nebudú nikdy verejne zdieľané. Vo svojej recenzii neuvádzajte žiadne osobné údaje. Vaše osobné údaje zhromaždené DriverReviews (vaša e-mailová adresa) sa uložia iba počas procesu zhromažďovania recenzií a potom sa odstránia (podrobnosti nájdete v cieli Zásady ochrany osobných údajov).

Schvaľuje DriverReviews recenzie?

Recenzie sú poskytované len ako všeobecné informácie. Nie je to určené na radu, na ktorú by ste sa mali spoliehať. Informácie obsiahnuté v recenzii od overeného kupujúceho neschvaľujeme. Názory a názory vyjadrené v recenziách nereprezentujú naše názory ani hodnoty. Akékoľvek použitie alebo spoliehanie sa na recenzie je výlučne na vaše vlastné riziko. Ako uvidíte nižšie v časti ‘Zásady prijateľného používania’ časti, môžeme niektoré recenzie odstrániť. Hoci nevyberáme, neschvaľujeme ani neschvaľujeme recenzie, nepovoľujeme recenzie ani komentáre, ktoré môžu byť prepojené s jednotlivcom a ktoré sa priamo netýkajú tovaru alebo služieb zakúpených overeným používateľom. Môže to byť napríklad vtedy, ak sú komentáre v recenzii urážlivé alebo pohoršujúce pre konkrétneho identifikovateľného jednotlivca, či už priamo alebo nepriamo. Viac informácií nájdete v našich pravidlách pre obsah

Nenesieme zodpovednosť za žiadne recenzie vrátane chýb alebo vynechaní informácií obsiahnutých v recenzii. Ako takí nezaručujeme ani nezaručujeme presnosť, integritu, spoľahlivosť, primeranosť, účinnosť, použiteľnosť, úplnosť, včasnosť, aktuálnosť alebo kvalitu takýchto recenzií.

Pravidlá prijateľného používania

Kedykoľvek vy alebo overený kupujúci odošlete recenziu, musíte dodržiavať štandardy obsahu uvedené v našom Pravidlá pre obsah

Zaručujete, že všetky odoslané recenzie sú v súlade s týmito štandardmi a týmito Podmienkami a pokynmi pre recenzie, a budete voči nám niesť zodpovednosť a náhradu za akékoľvek porušenie tejto záruky. To znamená, že budete zodpovedný za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú utrpíme v dôsledku vášho porušenia záruky.

Odoslané recenzie sa musia týkať produktov a/alebo služieb, ktoré ste si zakúpili od  partnera. Nesmiete identifikovať žiadnu osobu, či už priamo alebo nepriamo, pokiaľ to nie je výlučne v súvislosti s produktmi a/alebo službami, ktoré ste si zakúpili.

Máme právo odstrániť všetky recenzie, ktoré ste nám poskytli, ak podľa nášho názoru vaša recenzia nie je v súlade s normami pre obsah stanovenými v našich pravidlách prijateľného používania alebo v týchto podmienkach a pravidlách pre recenzie.

Čo sa stane po odoslaní recenzie?

Po odoslaní recenzie za predpokladu, že nebude v rozpore s našimi Pravidlá pre obsah alebo tieto Podmienky a pokyny na kontrolu, napr. nie je obscénne, urážlivé, nenávistné alebo poburujúce; bude zverejnený na platformách.

Práva, ktoré nám dávate na používanie odoslaných recenzií

Akýkoľvek obsah, ktorý nahráte do DriverReviews, nie je dôverný, nie je vlastníctvom a bude naším vlastníctvom, aby sme ho mohli používať podľa vlastného uváženia. Keď uverejníte recenziu, beriete na vedomie, že túto recenziu môžeme bezplatne použiť na akékoľvek účely a že môžeme (pre nás bezplatne):

- Zahrňte recenziu na naše platformy a webové stránky/platformy našich partnerov alebo spoločností skupiny na celom svete

- Povoliť používanie recenzie tretím stranám (anonymne) na ich webových stránkach/platformách na celom svete;

- používať recenziu v akomkoľvek marketingovom alebo propagačnom materiáli, vrátane materiálov na akejkoľvek platforme alebo našej, našich partnerov a/alebo spoločností skupiny, v televíznych reklamách a v publikáciách, ako sú tlačové správy; a

- Preložte recenziu do iných jazykov.

Odoslaním svojej recenzie súhlasíte s tým, že nebudete namietať proti použitiu vašej recenzie, ako je uvedené vyššie, a že recenziu (ani žiadnu jej časť) nepoužijete ani znova nezverejníte v žiadnom inom mieste, online alebo inak.

Ak ktorákoľvek tretia strana tvrdí, že akýkoľvek obsah, ktorý ste uverejnili alebo odovzdali na našu stránku, predstavuje porušenie jej práv duševného vlastníctva alebo práva na súkromie, môžeme prezradiť vašu identitu tretej strane.