Voorwaarden en Condities

Gebruiksvoorwaarden van de website

Wie zijn we?

Wij zijn DriverReviews, een aparte divisie binnen Blackcircles.com Limited, een bedrijf opgericht onder de Companies Acts met ondernemingsnummer SC224310 ("DriverReviews" respectievelijk "BlackCircles.com").

Onze statutaire zetel en hoofdvestiging is Tanfield 1, Edinburgh, EH3 5DA. Ons telefoonnummer is +44 (0)1721 725 760 en ons faxnummer is +44 (0)1721 729 257.

Onthoud dat wanneer we in deze voorwaarden "wij", "ons" of "onze" noemen, we DriverReviews bedoelen. Wanneer we verwijzen naar "u" bedoelen we de gebruiker van onze website.

Over deze Algemene voorwaarden

U leest de voorwaarden voor het gebruik van de website www.driverreviews.com (waarnaar wij verwijzen als "deze website"). Deze voorwaarden vormen een wettelijk bindend contract tussen u en ons. U accepteert deze voorwaarden door deze website te gebruiken en dateert van uw eerste gebruik van deze website. Als u de voorwaarden of een deel ervan niet accepteert, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van deze website.

Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen die van kracht worden vanaf de datum van publicatie op deze website. Als u deze website blijft gebruiken, betekent dit dat u wijzigingen in deze voorwaarden accepteert.

We kunnen van tijd tot tijd aanvullende voorwaarden op deze website weergeven, bijvoorbeeld in verband met een specifieke promotie of in verband met de verkoop van goederen of diensten. Indien de voorwaarden voor het gebruik van deze website op enige wijze in strijd zijn met dergelijke aanvullende voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden.

Over linken via hypertekst naar onze website

Voordat u een link naar deze website plaatst, moet u onze toestemming vragen. Stuur hiervoor een e-mail naarenquiry@driverreviews.commet details van de URL die u wilt koppelen aan deze website en de URL van de pagina waarop u de koppeling wilt weergeven. Wij staan niet toe dat webpagina's die deel uitmaken van deze website in een html-frame worden weergegeven, tenzij wij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben gegeven.

Over auteursrecht op onze website

In het kader van deze voorwaarden betekent de uitdrukking "Website-informatie" de afbeeldingen, grafische elementen, tekst, applets en scripts die in deze website actief zijn of er deel van uitmaken.

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief, zonder beperking, auteursrechten) in de Website Informatie zijn eigendom van Blackcircles.com.

U mag de Website-informatie uitsluitend in een webbrowser bekijken voor privé browsing doeleinden. Het kopiëren van Website Informatie naar een computer cache of opslagapparaat voor privé on- of offline browsing doeleinden is ook toegestaan. Het is niet toegestaan een kopie van de Website-informatie of enig deel daarvan te maken voor enig ander doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die naar eigen goeddunken kan worden verleend (of, indien het auteursrecht niet bij ons berust, zullen wij u doorverwijzen naar de eigenaar zelf voor een dergelijke toestemming). Niets in deze voorwaarden of op deze website vormt een licentie om de Website-informatie te gebruiken of te kopiëren.

Het is mogelijk dat we op deze website afbeeldingen of tekst publiceren waarvan het auteursrecht niet in ons bezit is of die niet volledig in ons bezit zijn. Waar dit gebeurt, en waar mogelijk, erkennen we de eigenaar van het auteursrecht.

Over de nauwkeurigheid van de informatie op de website

Dit gedeelte moet worden gelezen in combinatie met, en is onderworpen aan, het onderstaande gedeelte getiteldVerdere informatie over onze aansprakelijkheid jegens u.

De Website Informatie wordt verstrekt "zoals deze is" en wij geven geen verklaring, goedkeuring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige actie die wordt ondernomen (of niet wordt ondernomen) op basis van de Website Informatie en dergelijke actie wordt geheel op eigen risico ondernomen. Wij behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de Website Informatie, zonder aansprakelijkheid jegens u.

Externe websites waarnaar we hyperlinks aanbieden, vallen niet onder onze controle en we nemen er geen verantwoordelijkheid voor en zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud ervan.

Deze website is, net als alle andere, onderhevig aan cyberkraak en vandalisme. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor, noch aansprakelijkheid met betrekking tot enige informatie die op deze website verschijnt als gevolg van dergelijke acties.

Mocht u onjuiste informatie op deze website aantreffen of een klacht hebben over wat we op deze website hebben gepubliceerd, stuur dan een e-mail naarenquiry@driverreviews.com. We zullen dergelijke e-mails bij ontvangst onderzoeken en actie ondernemen die wij, naar eigen goeddunken, passend achten gezien alle omstandigheden.

Over internet, dienstonderbreking, virussen enz.

Wij en alle andere webuitgevers hebben geen controle over het internet, een wereldwijd publiek netwerk van computers en de methode waarmee u toegang krijgt tot deze website. Dientengevolge, en net als de meeste andere webuitgevers, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor onderbrekingen in de dienstverlening of de overdracht van virussen of andere kwaadaardige computercode via deze website.

Over persoonlijke informatie en ons privacybeleid

We hebben een apart Privacybeleid dat betrekking heeft op ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. We raden u aan ons Privacybeleid te lezen. Ons Privacybeleid is beschikbaar op deze website en kan worden gevonden door op de volgende link te klikken:https://www.driverreviews.com/s/privacy-policy

Verdere informatie over onze aansprakelijkheid jegens u

Voor zover wettelijk mogelijk sluiten wij alle aansprakelijkheid jegens u uit op grond van contract of onrechtmatige daad. Wij sluiten ook aansprakelijkheid uit voor gevolgschade of indirecte schade die u door ons hebt geleden. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden zal niets in deze algemene voorwaarden de aansprakelijkheid uitsluiten of beperken met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel wegens plichtsverzuim voortvloeiend uit de uitoefening van het bedrijf of uit het gebruik van bedrijfsruimten.

Over de wet met betrekking tot deze Algemene voorwaarden

De Engelse wetgeving is van toepassing op de interpretatie van deze voorwaarden en bepalingen. De Engelse rechtbanken zijn bevoegd in alle geschillen tussen ons met betrekking tot deze voorwaarden en het gebruik van deze website.

Wijzigingen in onze Algemene voorwaarden

We kunnen ons beleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die we in de toekomst in dit beleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Datum: [01.05.2023].