Zasady i warunki

Warunki korzystania z witryny internetowej

Kim jesteśmy?

Jesteśmy DriverReviews, odrębnym oddziałem Blackcircles.com Limited, spółki zarejestrowanej na podstawie Companies Acts pod numerem SC224310 (odpowiednio "DriverReviews" i "BlackCircles.com").

Nasza siedziba i główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem 1 Tanfield, Edinburgh, EH3 5DA. Nasz numer telefonu to +44 (0)1721 725 760, a numer faksu to +44 (0) 1721 729 257.

Należy pamiętać, że w niniejszych warunkach, gdy wspominamy "my", "nas" lub "nasz", mamy na myśli DriverReviews. Kiedy odnosimy się do "Ciebie", mamy na myśli użytkownika naszej strony internetowej.

Informacje o niniejszym Regulaminie

Użytkownik zapoznaje się z warunkami korzystania ze strony internetowej www.driverreviews.com (którą nazywamy "niniejszą stroną internetową"). Niniejsze warunki stanowią prawnie wiążącą umowę między nami a użytkownikiem. Akceptacja niniejszych warunków następuje poprzez korzystanie z tej witryny i jest datowana na pierwsze użycie tej witryny. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków lub jakiejkolwiek ich części, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z tej witryny.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania od czasu do czasu zmian w niniejszych warunkach, które będą obowiązywać od daty opublikowania na tej stronie. Dalsze korzystanie z tej witryny będzie oznaczać akceptację wszelkich zmian w niniejszych warunkach.

Od czasu do czasu możemy wyświetlać dodatkowe warunki na tej stronie internetowej, na przykład w związku z określoną promocją lub w związku ze sprzedażą towarów lub usług. Jeśli warunki korzystania z tej strony internetowej będą w jakikolwiek sposób sprzeczne z takimi dodatkowymi warunkami, wówczas dodatkowe warunki będą miały pierwszeństwo.

Informacje o łączach hipertekstowych do naszej witryny

Przed umieszczeniem łącza do tej witryny należy uzyskać naszą zgodę. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adresenquiry@driverreviews.comze szczegółami adresu URL, który chcesz połączyć z tą witryną, oraz adresem URL strony, na której będziesz wyświetlać łącze. Nie zezwalamy na wyświetlanie jakichkolwiek stron internetowych, które stanowią część tej witryny w jakiejkolwiek ramce html, chyba że wyraźnie zezwoliliśmy na takie wyświetlanie na piśmie.

Informacje o prawach autorskich w naszej witrynie

Dla celów niniejszych warunków wyrażenie "Informacje o witrynie" oznacza obrazy, grafikę, tekst, aplety i skrypty działające, funkcjonujące w tej witrynie lub stanowiące jej część.

Wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym, bez ograniczeń, prawa autorskie) do Informacji w Witrynie należą do Blackcircles.com.

Użytkownik może przeglądać Informacje o witrynie w przeglądarce internetowej wyłącznie w celach prywatnych. Dozwolone jest również kopiowanie Informacji o Witrynie do pamięci podręcznej komputera lub urządzenia pamięci masowej w celu prywatnego przeglądania w trybie online lub offline. Użytkownik nie może kopiować Informacji Witryny lub jakiejkolwiek ich części w jakimkolwiek innym celu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, która może zostać udzielona według naszego wyłącznego uznania (lub w przypadku, gdy nie jesteśmy właścicielem praw autorskich, skierujemy użytkownika do samego właściciela w celu uzyskania takiej zgody). Żadne z postanowień niniejszych warunków lub niniejszej witryny internetowej nie stanowi licencji na korzystanie lub kopiowanie Informacji Witryny.

Możemy publikować na tej stronie obrazy lub teksty, do których prawa autorskie nie należą do nas lub nie należą do nas w całości. W takich przypadkach i tam, gdzie jest to możliwe, wskazujemy właściciela praw autorskich.

Informacje na temat dokładności informacji na stronie internetowej

Niniejszą sekcję należy czytać łącznie z poniższą sekcją zatytułowanąDalsze informacje na temat naszej odpowiedzialności wobec użytkownika.

Informacje zawarte w Witrynie są dostarczane "w stanie, w jakim się znajdują" i nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji co do ich dokładności. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte (lub niepodjęte) w oparciu o Informacje w Witrynie, a takie działania są podejmowane wyłącznie na własne ryzyko użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Informacjach w Witrynie bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika.

Zewnętrzne strony internetowe, do których podajemy łącza hipertekstowe, nie znajdują się pod naszą kontrolą i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności, ani w żaden sposób nie odpowiadamy za ich treść.

Ta strona internetowa, jak każda inna, jest podatna na cyber-squatting i wandalizm. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, które pojawiają się na tej stronie w wyniku takich działań.

W przypadku znalezienia jakichkolwiek niedokładnych informacji na tej stronie lub złożenia skargi dotyczącej tego, co opublikowaliśmy na tej stronie, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adresenquiry@driverreviews.com. Po otrzymaniu takich wiadomości e-mail zbadamy je i podejmiemy działania, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za właściwe, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności.

O Internecie, przerwach w świadczeniu usług, wirusach itp.

My i wszyscy inni wydawcy stron internetowych nie mamy kontroli nad Internetem, który jest globalną publiczną siecią komputerów i metodą, za pomocą której użytkownik uzyskuje dostęp do tej witryny. W związku z tym, podobnie jak większość wydawców stron internetowych, nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub transmisję wirusów lub innego złośliwego kodu komputerowego za pośrednictwem tej witryny.

Informacje o danych osobowych i nasza polityka prywatności

Posiadamy oddzielną Politykę prywatności, która odnosi się do wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników. Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności. Nasza Polityka prywatności jest dostępna na tej stronie internetowej i można ją znaleźć, klikając poniższy link:https://www.driverreviews.com/s/privacy-policy

Dalsze informacje na temat naszej odpowiedzialności wobec użytkownika

O ile jest to zgodne z prawem, wyłączamy wszelką odpowiedzialność umowną lub deliktową wobec użytkownika. Wyłączamy również odpowiedzialność za wszelkie wynikowe lub pośrednie straty, które mogą być spowodowane przez nas. Niezależnie od innych postanowień niniejszych warunków, żadne z postanowień niniejszych warunków nie wyłącza ani nie będzie interpretowane jako mające na celu wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności w odniesieniu do śmierci lub obrażeń ciała w wyniku naruszenia obowiązków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej lub zajmowania pomieszczeń biznesowych.

Informacje o prawie odnoszącym się do niniejszego Regulaminu

Interpretacja niniejszych warunków podlega prawu angielskiemu. Sądy angielskie mają jurysdykcję we wszelkich sporach między nami w odniesieniu do niniejszych warunków i korzystania z tej strony internetowej.

Zmiany w naszym Regulaminie

Od czasu do czasu możemy zmieniać nasze zasady. Wszelkie zmiany, które wprowadzimy do tej polityki w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie.

Data: [01.05.2023].