Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser för användning av webbplatsen

Vilka är vi?

Vi är DriverReviews, en separat division inom Blackcircles.com Limited, ett företag som bildats enligt Companies Acts med företagsnummer SC224310 ("DriverReviews" respektive "BlackCircles.com").

Vårt säte och huvudsakliga verksamhetsställe är 1 Tanfield, Edinburgh, EH3 5DA. Vårt telefonnummer är +44 (0)1721 725 760 och vårt faxnummer är +44 (0) 1721 729 257.

Kom ihåg att i dessa villkor när vi nämner "vi", "oss" eller "vår", menar vi DriverReviews. När vi hänvisar till "du" menar vi användaren av vår webbplats.

Om dessa villkor och bestämmelser

Du läser villkoren för användning av webbplatsen www.driverreviews.com (som vi hänvisar till som "denna webbplats"). Dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan oss och dig. Ditt godkännande av dessa villkor görs genom att du använder denna webbplats och är daterad till din första användning av denna webbplats. Om du inte accepterar villkoren eller någon del av dem bör du omedelbart sluta använda denna webbplats.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa villkor från tid till annan, vilka träder i kraft från och med det datum då de publiceras på denna webbplats. Din fortsatta användning av denna webbplats utgör ditt godkännande av eventuella ändringar av dessa villkor.

Vi kan från tid till annan visa ytterligare villkor på denna webbplats, till exempel i samband med en specifik kampanj eller i samband med försäljning av varor eller tjänster. Om villkoren för användning av denna webbplats på något sätt skulle strida mot sådana ytterligare villkor kommer de ytterligare villkoren att ha företräde.

Om att länka via hypertext till vår webbplats

Innan du skapar en länk till denna webbplats måste du be om vårt tillstånd. För att göra detta, skicka e-post tillenquiry@driverreviews.commed uppgifter om den URL som du vill länka till denna webbplats och URL för den sida där du kommer att visa länken. Vi tillåter inte att webbsidor som utgör en del av denna webbplats visas i någon html-ram om vi inte uttryckligen har godkänt sådan visning skriftligen.

Om upphovsrätt på vår webbplats

I dessa villkor avses med uttrycket "webbplatsinformation" bilder, grafik, text, applets och skript som används, fungerar på eller utgör en del av denna webbplats.

Alla immateriella rättigheter (inklusive, utan begränsning, upphovsrätt) i Webbplatsinformationen ägs av Blackcircles.com.

Du får endast visa webbplatsinformation i en webbläsare för privat surfning. Det är också tillåtet att kopiera webbplatsinformation till en dators cacheminne eller lagringsenhet för privat surfning på eller utanför nätet. Du får inte göra en kopia av webbplatsinformationen eller någon del av den för något annat ändamål utan vårt föregående skriftliga medgivande, vilket kan beviljas efter eget gottfinnande (eller om vi inte äger upphovsrätten kommer vi att hänvisa dig till ägaren själv för ett sådant medgivande). Ingenting i dessa villkor eller på denna webbplats utgör en licens för att använda eller kopiera webbplatsinformationen.

Vi kan på denna webbplats publicera bilder eller text där upphovsrätten inte ägs av oss eller som inte helt ägs av oss. Om så är fallet, och om det är praktiskt möjligt, erkänner vi upphovsrättsinnehavaren.

Om riktigheten i informationen på webbplatsen

Detta avsnitt bör läsas tillsammans med, och med förbehåll för, avsnittet nedan med rubrikenYtterligare information om vårt ansvar gentemot dig.

Webbplatsinformationen tillhandahålls "i befintligt skick" och vi lämnar inga utfästelser, stöd eller garantier för dess riktighet. Vi ansvarar inte för åtgärder som vidtas (eller inte vidtas) i förlitan på informationen på webbplatsen och sådana åtgärder vidtas helt på egen risk. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i webbplatsinformationen utan föregående meddelande och utan ansvar gentemot dig.

Externa webbplatser som vi tillhandahåller hypertextlänkar till står inte under vår kontroll och vi tar inget ansvar för dem och ska inte på något sätt hållas ansvariga för deras innehåll.

Denna webbplats, liksom alla andra, är mottaglig för cyber-squatting och vandalism. Vi tar inget ansvar för, och kan inte hållas ansvariga för, någon information som visas på denna webbplats till följd av sådana handlingar.

Om du hittar någon felaktig information på denna webbplats eller har något klagomål om vad vi har publicerat på denna webbplats, vänligen skicka ett e-postmeddelande tillenquiry@driverreviews.com. Vi kommer att undersöka sådana e-postmeddelanden vid mottagandet och vidta sådana åtgärder som vi, efter eget gottfinnande, anser vara lämpliga med hänsyn till alla omständigheter.

Om Internet, driftavbrott, virus etc.

Vi och alla andra webbpublicister har ingen kontroll över Internet, som är ett globalt offentligt nätverk av datorer och den metod genom vilken du kommer åt denna webbplats. Som en följd av detta, och i likhet med de flesta webbpublicister, tar vi inget ansvar för avbrott i tjänsten eller överföring av virus eller annan skadlig datorkod via denna webbplats.

Om personuppgifter och vår integritetspolicy

Vi har en separat integritetspolicy som rör vår användning av dina personuppgifter. Vi uppmuntrar dig att läsa vår integritetspolicy. Vår integritetspolicy finns tillgänglig på denna webbplats och kan hittas genom att klicka på följande länk:https://www.driverreviews.com/s/privacy-policy

Ytterligare information om vårt ansvar gentemot dig

Så långt det är lagligt möjligt utesluter vi allt ansvar gentemot er på grund av avtal eller brott. Vi utesluter också ansvar för eventuella följdskador eller indirekta förluster som vi kan orsaka dig. Oaktat andra bestämmelser i dessa allmänna villkor ska inget i dessa allmänna villkor, eller tolkas som att det syftar till att, utesluta eller begränsa ansvar för dödsfall eller personskada för brott mot skyldigheter som uppstår i samband med affärsverksamhet eller från användning av affärslokaler.

Om lagen avseende dessa villkor och bestämmelser

Engelsk lag ska styra all tolkning av dessa villkor. De engelska domstolarna ska ha jurisdiktion i alla tvister mellan oss med avseende på dessa villkor och användningen av denna webbplats.

Ändringar av våra allmänna villkor

Vi kan komma att ändra vår policy från tid till annan. Alla ändringar som vi gör i denna policy i framtiden kommer att publiceras på denna sida.

Datum: [01.05.2023].